Onze Activiteiten


Trotse Ouders medeorganisator campagne PAARS

Trotse Ouders zet zich sinds 2018 actief in als medeorganisator en coördinator van de campagne PAARS, die deel uitmaakt van de grootste sensibiliseringscampagne van de wereld rond het LGBT+-thema. Naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie (IDAHOT) op 17 mei, doen die dag tal van onderwijsinstellingen in tientallen steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel mee aan de campagne PAARS.

Oorsprong van de paarse campagne
Na een reeks zelfmoorden van LGBT+-jongeren door pestgedrag, riep de 15-jarige Brittany McMillan in 2010 via sociale media haar medescholieren op om paars te dragen, als teken van solidariteit met LGBT+-jongeren.

Paars is een kleur uit de regenboogvlag en symboliseert kracht en moed (‘spirit’). Die heb je  nodig om op te komen voor jezelf en te zijn wie je bent.

De oproep werd massaal opgevolgd en sindsdien nemen er elk jaar miljoenen mensen deel aan ‘Spirit Day’, zoals de paarse dag daar heet. Na het overweldigende succes in de Verenigde Staten, volgden andere landen met een soortgelijke campagne. In Nederland wordt die ‘Paarse Vrijdag’ genoemd en sinds 2012 wordt ‘PAARS’ in Vlaanderen georganiseerd, waar de campagne jaar na jaar groeit.

Partners
De campagne PAARS wordt georganiseerd door erg geëngageerde vrijwilligers, maar daarnaast laten we ons omringen door mensen met expertise. Dat de campagne sterk gedragen wordt, bewijst de samenwerking met o.a. çavaria (Vlaamse koepel van LGBT+-organisaties), Wel Jong Niet Hetero (grootste LGBT+-jongerenorganisatie van het land), AP Hogeschool en provinciale Regenbooghuizen. De campagne wordt ook ondersteund door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK).

De campagne PAARS kan in vijf punten worden samengevat:
 
1. Doel PAARS
Meer verdraagzaamheid creëren in de maatschappij voor LGBT+-jongeren.

2. Werkwijze
Oproepen om:
- paars of paarse accenten te dragen (om solidariteit te tonen met LGBT+-jongeren).
- het LGBT+-thema beter bespreekbaar te maken (in de klas), o.a. met behulp van de PAARS-krant.
- een (klasoverschrijdende) activiteit te organiseren die verbondenheid creëert.

3. Organiseren PAARS
- PAARS is een laagdrempelige, duurzame en flexibele campagne die wordt georganiseerd naargelang de eigenheid van de onderwijsinstelling.

- Voor het lager en secundair onderwijs voorzien we een kant-en-klaar campagnepakket dat bestaat uit aangepast educatief materiaal, ondersteunende documenten, informatief materiaal en promomateriaal (met o.a. affiches en PAARS-polsbandjes).

4. Gratis deelnemen
Dankzij de financiële steun van de stad of gemeente waar de scholen zich bevinden, kunnen de scholen (bijna) altijd een gratis campagnepakket ontvangen. Tegelijkertijd wordt de stad of gemeente op deze manier ook betrokken bij de campagne.
 
5. Bereik PAARS
Vanaf 2019 werd in Vlaanderen het hoger onderwijs bij de campagne betrokken, nadat de Antwerpse hogescholen spontaan zelf PAARS organiseerden op 14 campussen.

Vanaf 2020 hebben álle universiteiten (KU Leuven, UGent, UHasselt, UAntwerpen en VUB) en alle hogescholen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalig) zich geëngageerd om mee te doen aan PAARS en wordt de campagne ook verspreid in het Europees Parlement.

In 2021 nemen 85 steden en gemeenten met meer dan 180 onderwijsinstellingen deel aan de campagne en komt de campagne PAARS in het lager onderwijs en in de jeugdbewegingen.

In de loop van 2021 wordt PAARS overgenomen door Wel Jong Niet Hetero, met ondersteuning van subsidies van ministers. Er wordt een wetenschappelijk onderzoek opgestart over de impact van de campagne PAARS op (LGBT+)-jongeren. Trotse Ouders blijft zich op de achtergrond inzetten voor de campagne en zit in de stuurgroep.

Vanwaar ons engagement voor PAARS?
We willen niet alleen inspireren met onze woorden, maar vooral met onze daden. Als ouders (van LGBT+-jongeren) willen we niet aan de zijlijn staan, als uit onderzoek blijkt dat 65% van de LGBT+-jongeren tijdens het opgroeien zelfmoordgedachten heeft. Ook de zelfmoordpogingen bij LGBT+-jongeren zijn dramatisch hoog (UGent 2016: zelfmoordpogingen transgenders: 1 op 3; lesbische meisjes: 1 op 4 (5 keer meer dan bij heteromeisjes); homo-jongens: 1 op 5).

Die hoge cijfers zijn te wijten aan het feit dat LGBT+-jongeren nog steeds veel te maken krijgen met discriminatie, fysiek geweld, onverdraagzaamheid, pestgedrag en uitsluiting. Vooral op school blijkt er nog werk aan de winkel te zijn.

De UGent reikt oplossingen aan voor het hoge zelfmoordcijfer bij LGBT+-jongeren.
UGent:

‘Factoren die het risico op suïcide bij LGBT+-jongeren verhogen:
Uitgesloten worden en fysiek geweld.
Belangrijke beschermende factor  voor LGBT+-jongeren:
Steun ervaren.’
Advies UGent:
‘- De maatschappij moet verder gesensibiliseerd worden.
- Er moet een veilige omgeving gecreëerd worden.
- Zorg voor gerichte campagnes.’

Trotse Ouders wou niet bij de pakken blijven zitten. Met de campagne PAARS denken we dat we de grootst mogelijke impact hebben om verbetering te brengen in de hoge suïcidecijfers bij LGBT+-jongeren. Met de campagne PAARS zorgt Trotse Ouders mee voor een gerichte campagne, sensibiliseren we jongeren en bij uitbreiding de hele maatschappij rond het LGBT+-thema en helpen we mee aan een veilige omgeving (o.a. op school) voor LGBT+-jongeren. Daarbij blijkt uit onderzoek dat op een LGBT+-vriendelijke school met een positief schoolklimaat iedereen zich gelukkiger voelt.

PAARS-krant
Trotse Ouders vindt het heel belangrijk dat het LGBT+-thema (in de klas) beter bespreekbaar wordt. Uit onderzoek blijkt echter dat dit thema weinig of niet in de klas aan bod komt.

Trotse Ouders was daarom mee de initiatiefnemer om in 2019 in samenwerking met AP Hogeschool van start te gaan met de PAARS-krant. We contacteerden alle hogescholen van Antwerpen om te vragen wie er wilde meehelpen met het maken van de PAARS-krant en de respons was indrukwekkend.

Sindsdien wordt de PAARS-krant elk jaar gemaakt door studenten Journalistiek van AP Hogeschool, met inhoudelijke ondersteuning van Het Roze Huis. De PAARS-krant is gericht op alle middelbare scholieren van 12 tot 18 jaar en bevat leuke en educatieve artikels rond het LGBT+-thema.

Aan de krant is een docentenhandleiding verbonden, die dan weer gemaakt wordt door de studenten van de Lerarenopleiding, in samenwerking met het educatief team van çavaria. Op die manier wordt er zowel in de opleiding Journalistiek als in de Lerarenopleiding aandacht aan het LGBT+-thema geschonken.

Er is een docentenhandleiding, omdat uit onderzoek blijkt dat één op de drie leerkrachten niet weet hoe het LGBT+-thema aan te brengen in de klas. Ze zijn dikwijls van goede wil, maar de communicatie over dit thema verloopt moeizaam. Daarbij zijn leerkrachten nu al overbevraagd.

Ook de nieuwe eindtermen, waarbij leerkrachten verplicht worden om in de klas te spreken rond gender- en seksuele diversiteit, zorgen ervoor dat de PAARS-krant en Docentenhandleiding ideale didactische instrumenten zijn om indien gewenst tijdens het jaar in de klas te gebruiken. De campagne PAARS is dan ook geen eendagsproject.

Toekomst campagne PAARS
Het doel van Trotse Ouders is altijd geweest: aan Vlaanderen en gezagsdragers het potentieel van de campagne PAARS tonen, zoals wij dat zagen. Daarna kan de campagne overgenomen worden door die organisatie met expertise die daar het meest geschikt voor is, zodat de campagne in België structureel kan blijven groeien.

We zijn dan ook verheugd dat in 2021, met behulp van subsidies van ministers, Wel Jong Niet Hetero de campagne PAARS de volgende jaren in verschillende doelgroepen gaat ondersteunen. Er komt ook een wetenschappelijk onderzoek naar de impact van de campagne PAARS op (LGBT+)-jongeren.

Trotse Ouders blijft zich inzetten voor de campagne, omdat we denken dat zo’n campagne nog steeds nodig is. Ons land doet het goed op het gebied van juridische rechten voor LGBT+-personen, maar op het gebied van maatschappelijke aanvaarding is er nog werk aan de winkel. Zo durven twee op de drie LGBT+-personen in Vlaanderen niet hand in hand lopen op straat.

Op termijn zouden we graag Vlaanderen, en bij uitbreiding heel België, in diverse doelgroepen paars kleuren en zoveel mogelijk mensen sensibiliseren rond het LGBT+-thema. De campagne gaat op termijn o.a. georganiseerd worden in sportverenigingen, het kleuteronderwijs, bedrijven, etc., waar ook al heel wat interesse is.

www.paars.today.

Trotse Ouders en Europa
Trotse Ouders heeft ervoor gezorgd dat sinds 2020 de campagne PAARS ook in de LGBTI Intergroup van het Europees Parlement verspreid wordt; met zijn 152 leden uit 25 landen de grootste Intergroup van het Europees Parlement. Ook daar hebben we ambities.

Onze droom is om zoveel mogelijk Europese landen te inspireren om op termijn een soortgelijke campagne als PAARS in hun eigen land op te starten.
Om de campagne PAARS meer bekend te maken heeft een Engelstalige trotse ouder in 2021 de PAARS-krant, affiches en PAARS-folder alvast in het Engels vertaald. Op termijn plannen we de PAARS-krant ook te laten vertalen in het Frans en Duits.

In 2021 werden twee trotse ouders uitgenodigd voor een online gesprek van een uur met Miguel Chambel, de coördinator van de LGBTI Intergroup in het Europees Parlement. Miguel wist ons o.a. te vertellen dat hij in zijn jeugdjaren in Portugal heel blij zou geweest zijn met een campagne als PAARS op zijn school. Ook in 2021 wil Miguel de campagne graag verspreiden in de LGBTI Intergroup.

Een week na ons gesprek kregen we het onverwachte bericht dat Trotse Ouders als medeorganisator van de campagne PAARS, samen met vzw JOEN, door een Europarlementslid genomineerd werd voor de Europese burgerschapsprijs. We zijn dankbaar dat op deze manier de campagne PAARS nog meer in de kijker wordt gezet.

Ouders van LGBT+-jongeren
Ook bij ouders (van LGBT+-jongeren) is er nog heel wat werk aan de winkel. Als we horen dat nog steeds elke week LGBT+-jongeren aan het Regenbooghuis in Brussel komen aankloppen, omdat ze na hun coming-out op staande voet door hun ouders werden buitengesmeten en niet weten waar naartoe te gaan, dan breekt ons hart. Het is goed dat er sinds kort een vluchthuis voor LGBT+-jongeren bestaat, waar ze opgevangen kunnen worden.

Gelukkig gaat het er niet overal zo dramatisch aan toe bij de coming-out van jongeren bij hun ouders, maar we merken toch dat nog steeds heel wat ouders het moeilijk hebben om hun LGBT+-kind te aanvaarden zoals het is, terwijl hun kind dat nochtans wel doet met zijn ouders. We willen er dan ook alles aan doen om daar verbetering in te brengen. Omdat elk kind recht heeft op onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van zijn ouders.

 


Trotse Ouders werkte o.a. mee aan afstudeerproject studenten Toegepaste Psychologie

Op 6/12/’17 hadden acht Trotse Ouders een gesprek met vier laatstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie; drie uit Antwerpen en één uit Gent, waarbij die laatste op dat moment ook stage deed bij de Holebifoon (het huidige Lumi).

De studenten kwamen bij toeval bijna gelijktijdig bij Trotse Ouders terecht, met de vraag om rond een vrijwel gelijkaardig thema voor hun afstudeerproject met ons samen te werken. Ze spitsten zich daarbij toe op de coming-out van LGBT+-jongeren en de eventuele moeilijkheden die daarmee gepaard kunnen gaan.

Vaak zorgt die coming-out bij ouders voor verwarring en weten ze niet goed hoe ze op de juiste manier moeten reageren.

De vraag van de studenten was: 'Wat kunnen we bijdragen om ouders en LGBT+--jongeren te helpen, met als doel: de coming-out te vergemakkelijken?'.

De studenten wilden de resultaten ook als psycho-educatief pakket aan scholen aanbieden en op een website zetten.

Focusgroepen

Om een antwoord op hun onderzoeksvraag te formuleren, werkten de studenten met zgn. focusgroepen: groepjes van een zestal personen met telkens enkele van de studenten als begeleiders. Enerzijds bestond een focusgroep uitsluitend uit ouders van LGBT+-jongeren en anderzijds uitsluitend uit jongeren die zich geout hadden als LGBT+. Bedoeling was om open, veilige gesprekken te voeren, waarin gezocht werd hoe beide groepen het coming-outproces ervaren hebben.

Het uiteindelijke resultaat werd een interessante website voor LGBT+-jongeren en hun ouders, om hen te helpen bij het coming-outproces:
www.outbijouders.wordpress.com.

We danken de studenten en hun begeleiders voor hun inzet!